Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Brake4All

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczna i sprzedaży.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin jest stale dostępny na witrynie www.brake4all.pl

4. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem brake4all.pl zwany                 w dalszej części sklepem jest własnością firmy „Steel & Light” Piwowarczyk Marcin z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4 m3 42-217 Częstochowa, NIP 949-20-20-302, REGON: 383440647, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Kontakt tel: 796-627-443 email: brake4all@gmail.com

5. Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego utrwalenie przez użytkownika.

6. Informacja o towarach, znajdująca się w sklepie internetowym, nie stanowi ofertyw rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego następuje w drodze przesłania przez Klienta zamówienia (oferty) dotyczącego towaru, o którym informacja znajduje się w sklepie internetowym i przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę, na zasadach określonych w regulaminie.

§ 2

Definicje

Sprzedawca – „Steel & Light”  Piwowarczyk Marcin, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4 m3, 42-217 Częstochowa, NIP: 949-20-20-302, REGON: 383440647

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.brake4all.pl

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

§ 3

Przedmiot umowy

1. Sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym informację o towarach, które mogą być przedmiotem zawartej z Klientem umowy.

2. Treści zawarte w opisach towarów są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorców do udzielenia jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru

3. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym:

  • są fabrycznie nowe
  • wolne od wad fizycznych i prawnych,
  • zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i dopuszczone do sprzedaży na tym rynku.

4. Wraz z towarem, sprzedawca wydaje Klientowi posiadane przez siebie dokumenty dotyczące towaru.

5. Potwierdzeniem dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym jest w przypadku konsumentów paragon lub faktura (o ile konsument zgłosi zamiar jej otrzymania
w przewidzianym prawem terminie) a w przypadku innych Klientów faktura.

§ 4

 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. W celu przygotowania zamówienia (oferty) Klient powinien: - dokonać wyboru towaru w sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”, -po dokonaniu wyboru ilości towaru, zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku, - wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane Klienta niezbędne do złożenia zamówienia lub zalogować się, - dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz formy płatności, - zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego warunki, - zatwierdzić i wysłać elektronicznie zamówienie

2. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia, w tym dostępności towaru i na adres elektroniczny podany przez użytkownika przesyła wiadomość elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia. Przesłanie tej informacji następuje w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.

3. W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że przesłane potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. W takiej sytuacji, Klient ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania do niego zamówionego towaru.

 4. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez całą dobę.

5. Stroną dokonującą zakupów może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

6. Przy zamówieniach zawierających kilka lub kilkanaście pozycji zamówienie zostanie wysłane po skompletowaniu całego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

7. Klient jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. W przypadku błędnego lub nieprawidłowego wypełnienia wszystkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi kupujący Klient.

8. Jeżeli sprzedawca nie może przyjąć zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta. Sprzedawca może zaproponować użytkownikowi inny towar o podobnych właściwościach i cenie, wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej podany przez Klienta. W takiej sytuacji, Klient może przyjąć ofertę Sprzedawcy lub zrezygnować z zakupu. Klient przesyła Sprzedawcy wiadomość elektroniczną na adres Sprzedawcy ze swoją decyzją.

Cena oraz płatności

1. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym w zakładce „Koszty wysyłki” oraz wyświetla się przy składaniu zamówienia w ramach wyboru sposobu dostawy.

2. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru formy płatności. Do wyboru są:

  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy po przyjęciu zamówienia, a przed jego wysyłką (zamówienie z obowiązkiem zapłaty na konto bankowe)
  • płatność za pobraniem realizowana przy odbiorze towaru wysłanego na adres wskazany przez użytkownika w zamówieniu,
  • płatność za pośrednictwem platformy PayU

3. Towar dostarczany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres (wskazany przez Klienta) w formularzu zamówienia. Wysyłka jest możliwa tylko na terenie Polski. Koszty dostawy wskazane są w sklepie internetowym i są uwzględniane na fakturze lub paragonie,
w odrębnej od ceny towaru pozycji.

§ 5

Wysyłka i reklamacje

1. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

2. W dniu wysyłki towaru Klient jest informowany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.

3. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki za pobraniem, bez wcześniej potwierdzonej rezygnacji z zamówienia koszty z tego tytułu ponosi Klient.

4. Wszystkie przesyłki do Klienta są ubezpieczone. Koszty ubezpieczenia pokrywa sprzedawca.

5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
w szczególności art. 556 oraz 556(1) -556(5) Kodeksu Cywilnego

7. Klient może zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej sprzedawcy brake4all@gmail.com lub w każdy inny sposób, tak, by informacja ta dotarła do sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji wysyłając użytkownikowi wiadomość elektroniczną

8. Po złożeniu reklamacji Klient odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy, na adres jego siedziby wskazany w tym regulaminie lub w przypadku, gdy reklamacja nie była wcześniej złożona, odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy wraz z reklamacją. Sprzedawca powinien się ustosunkować do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli żądanie Klienta dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny ze wskazaniem obniżonej ceny brak ustosunkowania się sprzedawcy we wskazanym wyżej terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

Prawo odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas : www.brake4all.pl poprzez e-mail: brake4all.gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Po otrzymaniu takiej wiadomości potwierdzimy Państwu jej odbiór.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwroty

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zapłacona przez niego cena wraz
z kosztami dostawy jest mu niezwłocznie zwracana przy użyciu takich samych sposobów płatności (chyba że zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem) nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa wyżej do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu wysłania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, towar wraz z innymi rzeczami, które otrzymał on w ramach promocji, jeżeli zostały dostarczone wraz z towarem, powinny być zwrócone sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. Zwracany towar powinien być dostarczony sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie do miejsca wskazanego w regulaminie. Zwrot następuje na koszt konsumenta.

4. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: "Steel & Light" Piwowarczyk Marcin ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4 m3 , 42-217 Częstochowa

5. Towar zwracany do nas musi być zapakowany oryginalnie, nie posiadać znaków użytkowania
i posiadać pełen komplet dokumentacji (paragon bądź fakturę)

6. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu brake4all.pl,
są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień lub reklamacji.

2. Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu  www.brake4all.pl zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.brake4all.pl oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Klienta. Dyspozycję taką należy przesłać na adres e-mail: brake4all@gmail.com lub na adres Steel & Light  Piwowarczyk Marcin ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4 m3 , 42-217 Częstochowa

4. W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.

§7

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.